Sistemi për dorëzimin e aplikacioneve është i shkyçur.