*
*
*
*
*
Fjalëkalimi duhet të ketë të paktën 6 karaktere, duke përfshirë 1 numër dhe 1 karakter të veçantë.
*